کارشناسی ارشد

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد زمین شناسی۱۳۹۵ (با کلید اولیه سوالات)

کنکورکارشناسی ارشد زمین شناسی براساس آخرین تغییرات(سال۹۳) شامل ۲۷۰ سوال است که مدت پاسخگویی به آن ها۱۸۰ دقیقه تعیین شده است.دروس وتعدادسوالاتی که دراین آزمون ازآن ها تست طراحی می شودبه شرح زیراست: زبان عمومی وتخصصی-۳۰سوال رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی-۲۰سوال آبهای زیرزمینی-۲۰سوال زمین شناسی ایران-۲۰سوال زمین شناسی نفت-۲۰سوال ژئوشیمی-۲۰سوال سنگ شناسی-۲۰سوال دیرینه شناسی-۲۰سوال زمین شناسی مهندسی-۲۰سوال زمین شناسی ...

ادامه مطلب »

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد معدن ۱۳۹۵ ( با کلید اولیه سوالات)

کنکور”کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معدن”دردفترچه اول ۱۰۰سوال عمومی شامل،زبان عمومی و تخصصی،ریاضیات،دروس اصلی مهندسی،دروس اصلی زمین شناسی ودروس تخصصی مشترک است که داوطلبین موظف به پاسخگویی آنهامی باشند. پس از۱۰۰سوال ابتدایی دفترچه، ۴۰ سوال ازدروس تخصصی استخراج و۴۰ سوال ازدروس تخصصی اکتشاف طراحی شده است که داوطلبین می توانندبه اختیارخودبه یکی ازاین ۴۰ سوال پاسخ دهند.درصورت پاسخ به سوالات استخراج ...

ادامه مطلب »

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری ۱۳۹۴ (با کلید اولیه سوالات)

کنکورکارشناسی ارشد نقشه برداری شامل ۱۱۰سوال است که مدت پاسخگویی به آن ها ۱۸۰دقیقه است.در کنکور نقشه برداری موادامتحانی شامل ۵ قسمت به شرح زیر است: زبان انگلیسی-۳۰سوال ریاضیات-۲۰سوال فتوگرامتری-۲۰سوال ژئودزی-۲۰سوال نقشه برداری-۲۰سوال   دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری ۱۳۹۴ (با کلید اولیه سوالات) : لینک کمکی حجم فایل : ۱٫۲۱MB

ادامه مطلب »

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ۱۳۹۴ (با کلید اولیه سوالات)

کنکورکارشناسی ارشد ژئوفیزیک شامل دوبخش موادامتحانی مشترک و دروس انتخابی می باشد.داوطلبین این رشته موظف به پاسخگویی سوالات موادامتحانی مشترک شامل دروس زبان عمومی وتخصصی،ریاضی وفیزیک  می باشند. دروس انتخابی شامل زمین شناسی، ریاضی فیزیک تخصصی، ترمودینامیک پایه و هواشناسی است که داوطلبین براساس علاقه خود به یکی ازاین دروس پاسخ خواهندداد. وقت امتحان ۱۸۰دقیقه است .تعداد سوالات زمین شناسی،زبان ...

ادامه مطلب »

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد زمین شناسی ۱۳۹۴ (با کلید اولیه سوالات)

کنکورکارشناسی ارشد زمین شناسی براساس آخرین تغییرات(سال۹۳) شامل ۲۷۰ سوال است که مدت پاسخگویی به آن ها۱۸۰ دقیقه تعیین شده است.دروس وتعدادسوالاتی که دراین آزمون ازآن ها تست طراحی می شودبه شرح زیراست: زبان عمومی وتخصصی-۳۰سوال رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی-۲۰سوال آبهای زیرزمینی-۲۰سوال زمین شناسی ایران-۲۰سوال زمین شناسی نفت-۲۰سوال ژئوشیمی-۲۰سوال سنگ شناسی-۲۰سوال دیرینه شناسی-۲۰سوال زمین شناسی مهندسی-۲۰سوال زمین شناسی ...

ادامه مطلب »

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد معدن ۱۳۹۴ (با کلید اولیه سوالات)

کنکور”کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معدن”دردفترچه اول ۱۰۰سوال عمومی شامل،زبان عمومی و تخصصی،ریاضیات،دروس اصلی مهندسی،دروس اصلی زمین شناسی ودروس تخصصی مشترک است که داوطلبین موظف به پاسخگویی آنهامی باشند. پس از۱۰۰سوال ابتدایی دفترچه، ۴۰ سوال ازدروس تخصصی استخراج و۴۰ سوال ازدروس تخصصی اکتشاف طراحی شده است که داوطلبین می توانندبه اختیارخودبه یکی ازاین ۴۰ سوال پاسخ دهند.درصورت پاسخ به سوالات استخراج ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری(۸۶تا۹۳)

کنکورکارشناسی ارشد نقشه برداری شامل ۱۱۰سوال است که مدت پاسخگویی به آن ها ۱۸۰دقیقه است.در کنکور نقشه برداری موادامتحانی شامل ۵ قسمت به شرح زیر است: زبان انگلیسی-۳۰سوال ریاضیات-۲۰سوال فتوگرامتری-۲۰سوال ژئودزی-۲۰سوال نقشه برداری-۲۰سوال از سایت نشرپردازش و کنکور برای فراهم کردن فایل های سوالات کنکور تشکر و قدردانی می نمایم. دانلوددفترچه سوال۸۶:لینک مستقیم | لینک کمکی دانلوددفترچه سوال۸۷:لینک مستقیم | ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکورکارشناسی ارشدژئوفیزیک(۸۶تا۹۳)

کنکورکارشناسی ارشد ژئوفیزیک شامل دوبخش موادامتحانی مشترک و دروس انتخابی می باشد.داوطلبین این رشته موظف به پاسخگویی سوالات موادامتحانی مشترک شامل دروس زبان عمومی وتخصصی،ریاضی وفیزیک  می باشند. دروس انتخابی شامل زمین شناسی، ریاضی فیزیک تخصصی، ترمودینامیک پایه و هواشناسی است که داوطلبین براساس علاقه خود به یکی ازاین دروس پاسخ خواهندداد. وقت امتحان ۱۸۰دقیقه است .تعداد سوالات زمین شناسی،زبان ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکورکارشناسی ارشد زمین شناسی(۸۶تا۹۳)

کنکورکارشناسی ارشد زمین شناسی براساس آخرین تغییرات(سال۹۳) شامل ۲۷۰ سوال است که مدت پاسخگویی به آن ها۱۸۰ دقیقه تعیین شده است.دروس وتعدادسوالاتی که دراین آزمون ازآن ها تست طراحی می شودبه شرح زیراست: زبان عمومی وتخصصی-۳۰سوال رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی-۲۰سوال آبهای زیرزمینی-۲۰سوال زمین شناسی ایران-۲۰سوال زمین شناسی نفت-۲۰سوال ژئوشیمی-۲۰سوال سنگ شناسی-۲۰سوال دیرینه شناسی-۲۰سوال زمین شناسی مهندسی-۲۰سوال زمین شناسی ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکورکارشناسی ارشد معدن(۸۶تا۹۳)

کنکور”کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معدن”دردفترچه اول ۱۰۰سوال عمومی شامل،زبان عمومی و تخصصی،ریاضیات،دروس اصلی مهندسی،دروس اصلی زمین شناسی ودروس تخصصی مشترک است که داوطلبین موظف به پاسخگویی آنهامی باشند. پس از۱۰۰سوال ابتدایی دفترچه، ۴۰ سوال ازدروس تخصصی استخراج و۴۰ سوال ازدروس تخصصی اکتشاف طراحی شده است که داوطلبین می توانندبه اختیارخودبه یکی ازاین ۴۰ سوال پاسخ دهند.درصورت پاسخ به سوالات استخراج ...

ادامه مطلب »
theme